Bed om Guds riges komme

Må vi leve med sigte på det rige, som kommer. Det er det rige, hvor Herren skal tørre hver tåre af deres øjne. Og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Det som var før er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde: Se, jeg gør alting nyt.

Bed om Guds riges komme
audio-thumbnail
Bed om Guds riges komme
0:00
/1680.079812

Når vi samles, som vi gør i dag her på Herrens dag for at tilbede Herren. Jamen, så retter vi vores hjerters øjne hen mod vores frelser, Jesus Kristus. Hvad er det, vi ser, når vi ser hen mod vores Herre Jesus Kristus? Hvad er det, vi ser? Vi ser ham som tog vores synd. Vi ser ham, som døde for os. Ham som opstod igen. Ham som nu sidder på tronen. Vi ser vores ypperstepræst, som jo går i forbøn for os, for at vi kan få styrke til at leve det kristne liv. Efter hans vilje. Vi ser på vores konge. Vi ser på ham, som har sejret. Vi ser hans nåde. Vi ser hans kærlighed. Vi ser hans fred, den fred, som han har givet os. Fred med Gud. Vi ser Guds herlighed åbenbaret for os. Og når vi tænker på, hvordan apostlene også beskrev Jesus, så ser vi en mand. Ham, som vi er kaldet som kristne til at efterligne. En mand, som levede et liv i tæt fællesskab med sin far. Et menneske, som levede i bøn, i daglig bøn, og han nød det fællesskab, som han havde med sin far. Det var et liv i bøn. Det var et liv i fællesskab med Gud, som vi ser, når vi ser hen til Jesus, så ser vi det her fællesskab, og der ser vi også det liv, som han jo kalder os, til at have i fællesskab med Gud. Paulus skrev til Thessalonikerne:

"Bed uophørligt. Sig tak under alle forhold, for dette er Guds vilje med jer i Kristus Jesus."

Det vi har set indtil nu i denne sag omkring Fadervor, det er, vi har set, hvordan at bøn er en central del af det fællesskab og den hellige kommunikation mellem den troendes sjæl og himlen, hvor vi blandt andet kan komme til Gud og fremlægge for Gud de ønsker, som vi har, som er efter hans vilje.

Vi har set, hvordan bøn kan være, fordi der er ret bøn, og så er der forkert. Bøn kan også godt være sådan en frugtesløs og tom ting. Hvis man udførte det, som hyklerne gjorde. Jesus beskriver dem her i Matthæusevangeliet, det 6 kapitel og fra vers 5-8. Hyklerne, som jo bad med mange ord, men med kolde hjerter. Jesus han kalder sit folk til en anden form for bøn. Det er en personlig bøn. Det er en intim, inderlig bøn, som kun kan bedes af dem, som virkelig kan kalde Gud for sin egen far: Sin ABBA Fader. Disciplene de iagttog jo, hvordan Jesus han var, hvordan han levede. De iagttog hans bønsliv, hvordan han gik afsides for at have fællesskab med sin far, og de spurgte engang ham, om han kunne lære dem at bede. Og det gjorde han. Han gav dem ikke bare en formel eller et mantra, som jeg tror mange i dag betragter Fadervor, som et eller anden mantra, man bare skal gentage, som man bare lige skal sige. Nej, han gav dem ikke det.

Han gav dem et mønster for bøn. Han gav dem et mønster for, hvad sand bøn skal indeholde. Hvordan vi skal bede. Og det har mønster giver Jesus os i denne her bøn, som vi kalder for Fadervor. Nu har vi lige læst den, men lad os lige læse den ganske kort igen her fra Matthæusevangeliet kapitel 6 fra vers 9 til 13. Derfor skal I bede således:

"Vor Fader, du som er i himlene, Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit riget og magten og æren i evigheden. Amen."

Vores fokus i dag det bliver på den første del af vers 10, hvor Jesus han lærer os at bede komme dit rige. Vi har også sunget om det: Komme dit rige. Det vil sige, at han lærer os at bede om alt det, som har at gøre med hans riges komme. På samme måde som Herren i verset forinden lærer os at bede til vores Fader, som er i himlene, om at hans navn må blive helliget, hvilket har betydning for mange aspekter i vores liv som kristne. Så lærer han os også at bede ham om hans riges komme, med tanke på alt, hvad hans rige betyder for vores tro, betyder for vores liv som kongens børn.

Så det vi skal gøre nu, ganske kort, det er at tage tid til at åbne låget på den skattekiste, som hedder Bibelen, og kigge en lille smule ned i den med beundringen på den af Guds skatte, som hedder Guds rige, og se på, hvor skønt den skinner i sin sandhed og tænker på, hvad det kan betyde for vores bønneliv. Fordi, som vi har set, så bliver vi aldrig færdig med at lære om bøn. Vi bliver aldrig færdig med at leve et liv i bøn. Vi kommer til at fortsætte dette liv indtil den dag, at vi skal se Herren. Så længe vi lever, så vil vi hele tiden vokse i det her, hele tiden vokse i at lære omkring de her ting, de har sandheder og vokse i den disciplin at bede til vores far i himlen Komme dit rige, det er det, vi beder her, og det skal vi se på nu.

Hvor er det, vores tanker skal henledes, når Herren han lærer os den her bøn. Specifikt med fokus på komme dit rige. Først og fremmest så minder de her tre ord, komme dit rige, de tre ord de minder os om, at vi beder til en Gud, som er Konge. Komme dit rige. Det er Kongernes Konge, vi taler om. Det er Herrernes Herre.

Den her konge har et rige, som konger jo har. Et kongerige. Han har et rige. Når vi tænker på et kongerige, så tænker vi på et rige, hvor kongen har magt i sit rige, og hans rige består af folk, som han leder og regerer over. Folket, som er en del af kongens rige, har en bestemmelse i sigte, nemlig den at råde og regere på jorden, som der rådes og regeres i himlen. Med dette mål, som er den troendes sigte, givet ved Guds løfter om den den himmelske stad, som skal komme. Det nye Jerusalem, den nye himmel og den nye jord. Det er det, som kommer. Det er det, som venter os. Det er den nye himmel og den nye jord, som vi har i sigte som troende. Men det er endnu ikke realiseret. Det er blot noget, som vi har ude i fremtiden. Noget som vi har Guds løfter for, at det skal vi se en dag.

Det er den virkelighed, som vi lever i som troende. Det er jo en virkelighed, som faktisk består af to riger. Vi har Guds rige, og så har vi menneskenes rige. Man kan sige, at hvert rige har sin regent. Hvert rige har sit folk med hvert sit mål. Hver har sin bestemmelse. Det ene rige reagerers af satan og det andet rige regeres af Gud. Det ene riges folk har denne verdens Gud forblændet. Det andet riges folk, som engang var bundet af denne verdens riges Gud, er blevet frigivet ud af mørkets magt og flyttet. Vi er blevet flyttet. Hvor er vi blevet flyttet hen? Vi er blevet flyttet over i sin elskedes søns rige, så vi går fra ét rige til et andet. Vi er blevet flyttet! Gud han har flyttet os. Det er det rige, hvor sønnen har herredømmet, og hvor hans folk, som før var forblændet af denne verdens gud, nu kan se lyset. Det her lys, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed. Derfor siger vi, som er blevet flyttet over i hans søns rige, at vi er ikke længere af denne verden. Jo, vi er i verden, men vi er ikke længere af denne verden.

Vores borgerskab er i et andet rige. Vores hjem er et andet sted. Vi er her, men vi tilhører faktisk et andet sted. Vi har et andet hjem. Vi er som troende nu det, som man kan kalde for "resident aliens". Der er mange, der går op i det her med "aliens". Jamen altså, kig på os. Så har du svaret. Vi er faktisk "aliens". Vi er "aliens", Vi bor her, men vi er her kun faktisk midlertidigt som fremmede i et fremmed land, indtil vi når vores riges hjem.

Det er det, vi har i sigte, også når vi beder "Komme dit rige". Når vi beder komme dit rige, så har vi det her rige i sigte. Det her rige, som vi jo tilhører. Men det er ikke kun med sigte på det kommende rige i sin endelige manifestation efter dommen og Herrens andet komme, at vi beder komme dit rige. Det er ikke kun det, vi tænker på, når vi beder om, at Guds rige må komme, så må vi også tænke på Guds riges virke på jorden. I de sidste tider, som vi jo lever i nu, og som knyttes sammen med den næste del af bønnen her i Fadervor, "Ske din vilje som i himlen, således også på jorden".

Ske din vilje i himlen, således også på jorden her hvor vi bor, hvor vi er. Her lever vi midt i den kamp, som der eksisterer mellem de her to riger, som hersker: Guds rige og satans rige. Allerede fra det øjeblik Guds riges Konge kom til jorden, så var der kamp. Denne verdens riges hersker forsøgte, at slå Kongen ihjel. Den nyfødte konge, han blev reddet. Gud beskyttede ham og hans familie, og de blev hjulpet til at flygte til Egypten. Men Kongen han vendte tilbage. Kongen han voksede op og det som Johannes skriver er, at vi så hans herlighed. Vi så hans herlighed, fuld af nåde og sandhed. Kongen han begyndte sin tjeneste og vi ser i Lukasevangeliet det fjerde kapitel, hvordan hans tjeneste begynder. Hans tjeneste handlede jo om at forkynde evangeliet om Guds rige. Så han var kommet for at forkynde det her rige, som skulle komme. Og med den her verdens gud satan, som bekæmpede ham, som han jo stadig gør, bekæmper Kristus, bekæmper Guds kirke og bekæmper Guds folk. Der er den her kamp, der eksisterer.

Lukasevangeliet kapitel 4 vers 5-8 beskriver, hvordan satan også kom og forsøgte at friste Jesus til at falde for fristelse. Det gjorde han ved faktisk at tilbyde ham magten over alle jordens riger. Han sagde, prøv at se alle de her riger, hvor er det fantastisk. Jeg vil give dig magten over dem. Men vores Konge, han afviste dette tilbud med ordene:

"Der står skrevet: Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene."

På samme måde, så frister satan fortsat Guds folk med alt det, som denne verdens rige tilbeder af verdslige ting. Det rige, som kong Jesus kom for at forkynde og bringe til jorden, var et helt andet slags rige. Det folk, som han kom til, de kunne ikke forstå det. De kunne ikke forstå det. Det var kun dem som fik deres øjne åbnet, der kunne forstå det. Efter at Jesus var taget til fange og stod foran Pilatus, så sagde han: "Mit rige er ikke af denne verden".

Israels folk havde generelt en opfattelse af, hvordan deres konge og frelser skulle komme, hvordan hans rige skulle være. Der var en udbredt forestilling om, at han skulle komme og skabe et nyt politisk og militært herredømme, som skulle befri dem fra den romerske overmagt. Der var faktisk allerede 150 år før Jesus kom, en periode, hvor der var en hersker, som fremstod i Israel, Simon bar Kokhba, som blev betragtet som en Messias. Det er ham, som nu skal befri os. Men selvfølgelig, det blev hurtigt slået ned, og det viste sig bare at være noget, man så har glemt med tiden.

Men det rige, som Jesus kom til jorden for at forkynde, var ikke som denne verdens riger. I Lukasevangeliet kapitel 17 og vers 20 står der, at da farisæerne spurgte Jesus, hvornår Guds rige kommer, svarede han: Guds rige kommer ikke, som man kan iagttage det. Man vil heller ikke kunne sige: se der er det. Eller, se der. For Guds rige er midt iblandt jer. Guds rige er midt iblandt os. På græsk er det faktisk Guds rige er indeni jer. Guds rige indeni jer, og Guds rige kommer ind i vores liv, når vi hører Kongens budskaber om riget. Og bøjer os for det i omvendelse og tro, tager imod evangeliet om Guds nåde og tager imod hans tilgivelse. Så kommer Guds rige ind i os. Så er det midt iblandt os. Der bliver hans rige etableret i vores hjerter. Når det sker for en person her. Det sker for en person, der det sker for en person, der. Men lige pludselig så ser vi udbredelsen af Guds rige. Vi ser, hvordan Guds rige bliver etableret i blandt os. Guds rige blev udbredt! Romerbrevet kapitel 14, vers 17 siger:.

"For Guds rige er ikke mad og drikke, men retfærdighed og fred og glæde i Helligånden."

Det er det, der kommer ved frelsen. Vi får fred med Gud. Vi får Guds retfærdighed tilregnet. Vi får glæde i Helligånden. Det er Guds rige, og dette rige er fremmed for denne verden. Den verden forstår ikke det rige, for de kan ikke se, de kan ikke begribe det. Denne verden kan kun forstå noget man kan begribe, noget man kan forstå synligt. Først i det øjeblik Guds rige kommer til det enkelte menneske ved evangeliet og Herren ved sin ånd åbner det menneskes øjne til at forstå, hvem Gud han er. Til at forstå, hvem de er, som syndere, der har behov for at omvende sig og tage imod Guds frelse. Først i det øjeblik, at de ser lyset, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed, så begynder Guds rige lige pludselig at give mening. Så forstår de, hvad Gud rige er. Deres øjne er blevet åbnet: "I once was blind, but now I see". Nu forstår jeg, nu ser jeg.

Det er derfor, at vores inderlige bøn til Gud det må være; komme dit rige. Det er det, vi beder om. Lad dit rige komme her. Etablér dit rige i vores by, etablér dit rige i vores land. Vi beder Gud, kom med dit rige. Må dit rige blive kendt i hjerterne på det folk, som du kalder, og som du har kaldet til at forkynde dit rige for. Evangeliet om frelsen i Vor Herre Jesus Kristus. Philip Ryken han skriver sådan her i sin bog om Fadervor:

"Guds måde at etablere sit rige på er primært gennem korsets forkyndelse."

Så når vi beder den her bøn om som Herren, han har lært os, og vi kommer til komme dit rige, så ligger der også en bøn om at styrke og vække Guds folk til at forkynde Kristus og det som korsfæstet. Hjælp os, Herre, til at forkynde korset. Hjælp os til at forkynde dit herlige evangelium om korset, fordi det er gennem korsets forkyndelse, at Guds rige bliver etableret. Når mennesker hører det, og når mennesker tager imod det, og når mennesker tror på det til frelse, så er det der, at hans rige bliver etableret.

Det er fordi, at vi som troende lever i en verden med to riger og blandt mennesker, som er forblændet og formørket, fortabt i det forkerte rige, at vi må bede; komme dit rige Herre, komme dit rige! Riv det her menneske ud af fangenskab til denne verdens rige. Flyt det her menneske, beder jeg Herre, over i din elskede Søns rige. Så vi beder om, at Guds rige må komme på den måde, at mennesker bliver flyttet fra det ene rige til det andet. Og det er det, der sker, når mennesker bliver frelst. Vi beder om det. Hjælp os som dit folk til at forkynde som Johannes Døber:

"Omvend jer, for Himmeriget er kommet nær."

Men der er også et sidste aspekt, som jeg gerne vil ind på her omkring hvad det betyder, når vi beder komme dit rige. Vi har set, hvordan bønnen først og fremmest må minde os om at at Gud og vores Herre Jesus Kristus er kongen, som introducerede sit rige på jorden, da han blev født som et menneske. Vi har set, hvordan det her Guds rige er et helt andet form for rige end denne verdens riger. Det er usynligt, og det bor i dem, som ved frelsen er blevet borgere i Guds rige. Det er et rige, som Gud etablerer gennem korsets og evangeliets forkyndelse, idet konge, han redder sit folk ud af fangenskab til denne verdens rige.

Men når vi beder om Guds riges komme, så beder vi også om, at vi, som tilhører Guds rige, må underordne os under den Konge, som regerer i dette rige. At vi som kongens børn må følge Kongen, at vi må følge Kongens befalinger. Og på den måde gøre hans rige gældende. Det er også det, vi er kaldet til. John Calvin har sagt:

"Det er kirkens opgave at gøre det usynlige rige synligt."

Det er bare så "profound" det her. Det er kirkens opgave at gøre det usynlige rige synligt. Det er vores opgave. Det er at gøre alt det, som er usynligt synligt. Vi gør Guds rige synligt.

Hvornår gør vi det? Det gør vi, når vi følger kongen. Det er når vi gør, hvad han har befalet. Det er, når vi gør, hvad han har påbudt os at gøre. Det vil sige at elske vores Gud og elske vores næste. Det er det, som verden må kende os på. At vi elsker hinanden. Det er noget, de kan se. Det er noget, de kan tage og føle på, og der ser de Hans rige. Blandt andet ved den måde rækker ud på. Den måde vi viser omsorg og kærlighed på. Med sandhed. Sørger for vores familie, sørger for at opdrage vores børn i Herrens frygt og formaning. Ved at bede for vores brødre og søstre, som vi gør, når vi samlet. Om at tjene hinanden, om at opmuntre hinanden, om at styrke hinanden i troen, så Guds forsamling, som bærer Guds rige må styrkes og vokse i åndelig modenhed, som vi også har bedt om her i dag. Som Paulus skrev til Galaterne:

"Lad os ikke blive trætte af at gør det som er ret. Vi skal til sin tid høste, blot vi ikke giver op."

Så lad os gøre det. Så lad os da gøre godt mod alle, så længe det er tid. Især mod vores trosfæller, står der i Galaterbrevet 6, 9-10. Den konge, som vi tjener, Han er en Hellig Konge. Han er en retfærdig Konge, og han kalder os til som sit folk at leve helligt og retfærdig for ham på en måde, som kommer til udtryk i vores fællesskab med hinanden.

Når vi i kærlighed gør godt mod hinanden, så gør vi Guds rige gældende. Så gør vi Guds rige synligt. Så demonstrerer vi samtidig det, som er en forsmag på det kommende rige, hvor Herrens retfærdighed skal råde til evig tid. Når vi således bed beder "Komme dit rige", så beder vi Herren om at hjælpe os til at leve, som vi skal leve i det rige, som kommer. På den måde vi skal leve i det rige, som kommer, Herre, hjælp os til at leve for dig her på jorden. I dit rige, som borger i dit rige. Fri for synd. Fri for oprør og ulydighed og uretfærdighed. Helliget Herren helt og holdent. Fyldt er Guds retfærdighed, glæde og fred i Helligånden.

Må vi leve med sigte på det rige, som kommer. Det er det rige, hvor Herren (Johannes Åbenbaring kapitel 21 vers 4) skal tørre hver tåre af deres øjne. Og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Det som var før er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde: Se, jeg gør alting nyt.. Dette vidunderlige rige beder vi Herren om, må komme. Og selv om vi først skal se det til fulde, når Jesus kommer igen, så må vi bede om, hans riges udfoldelse i vores liv og blandt Guds folk, mens vi bor her på jorden.

Jeg vil gerne slutte af her med at citere de sidste 3 vers fra en gammel dansk salme, som lyder sådan her:

Blomstre op da skal Guds rige
midt iblandt os dag for dag,
bære Åndens frugt tillige,
Fader vor til velbehag.
Thi den gode jord hernede:
tro og håb og kærlighed
rense vil Gud selv og frede
til en himmelsk frugtbarhed.
Og når vi med ham forklares,
som os fødte her på ny,
skal Guds rige åbenbares,
synlig som han selv i sky.

Amen.